Uppdaterad bredbandsinformation

Landsbygdsutveckling i Asa - via nedgrävd fiber.

Sockenrådet har 2015 arbetat med att försöka fiberförsörja vår bygd. Detta har skett genom
att arbeta med finansiering samt samla intresseanmälningar vid besök och samtal med
såväl permanentboende som fritidshusägare. Vi ser stora fördelar med att ha tillgång till nedgrävd fiber i Asa socken för datakommunikation och telefoni. Dagens teknikutveckling kräver hela tiden högre och högre kapacitet vilket den mobila uppkopplingen kan ha svårt att klara av i framtiden.

Du undrar nu säkert hur det går med din intresseanmälan om att få fiber till din bostad och om och i så fall när projektet kan bli verklighet. Intresset är mycket stort och cirka 90 % av de permanentboende i Asa har anmält intresse för att få fibernät och ungefär hälften av fritidshusen.

Den 15 september lämnade Wexnet in ansökan åt oss om projektstöd för bredband, i första ansökningsomgången i det nya landsbygdsprogrammet. Konkurrensen mellan olika bredbands-projekt är stor och att vi kom med i första omgången kan bli avgörande eftersom pengarna förnärvarande är kraftigt övertecknade. Att nå en anslutningsgrad på cirka 90% av de permanent-boende är viktigt för att kvalificera för stöd och för att kunna genomföra projektet. Varje fritidshus som ansluts längs de dragningar som görs är sen viktigt för den ekonomiska kalkylen och därmed för projektets genomförbarhet. Vi har i kalkylen räknat med en anslutningsavgift om 25 000 kr för varje hushåll.

När vi haft möten med Wexnet och de räknat på kostnaderna för att genomföra fiberdragningarna i bygden så har vi kunnat konstatera att Växjö kommun behöver hjälpa oss genom att finansiera stamledningar genom Asa för att bredbandsprojektet ska bli möjligt. Därför har vi under hösten haft fortsatta samtal med Wexnet och tjänstemännen på kommunen. Sockenrådet har skrivit till politikerna i kommunstyrelsen om behovet av att kommunen finansierar stamledningsutbyggnad i Asa med anslutning via Tolg. Detta skulle också ge ett driftsäkrare nät både för oss och för de som bor i Lammhult eftersom nätet då kan matas från två håll. Vi hoppas att kommunens politiker kan budgetera för tillräckligt med stamledningar i budgeten för 2017.

Nu väntar vi således på besked för ansökan i landsbygdsprogrammet vilket nog kan ske under våren 2016. Besked om stamledningarna kommer sannolikt något senare, men kanske kan vi få ett förhandsbesked från kommunens politiker före sommaren 2016. Om båda dessa finansieringskällor är tillräckligt starka kan projektet bli verklighet.

Att ta in bindande anmälningar, planera fibersträckor, tala med markägare samt arbeta vidare med åtgärder för att pressa kostnaden per hushåll ser vi därför fram emot att göra under 2016. Wexnet är projektägare och upphandlar som sådan den mesta grävningen. En realistisk tidsplan om allt går i lås skulle kunna vara att själva grävningen och fiberblåsningen sker under 2017. Men om projektetet ska bli verklighet måste vi alla i socknen hjälpas åt och det innebär att vi gemensamt måste arbeta för en hög anslutningsgrad, olika typer av ideellt arbete kan också komma att behövas.

Men vi tror att ett snabbt och stabilt internet skulle vara mycket positivt för vår bygd både för att få fler personer att permanent bosätta sig i bygden som för att utveckla nya och gamla företag. Vi kan se att det finns en potential till framtida permanentboende i flera av de fritidshus som tackat ja. Kommande generationer är i behov av stabilt och snabbt internet. Möjligheten att få in nya människor till Asa, och särskilt yngre, ökar.

 

Vi i sockenrådet och några till som hittills arbetat i projektet.
Carina Härlin, Stefan Carlsson, Axel Hjelmer, Ing-Marie Johansson, Jonas Karlsson, Siwi Ahl, Jan-Olof Gustavsson, Jenny Liljengren, Lars-Johan Svensson.