Skrivelse till Sveaskog med anledninga av försäljning av Asa Herrgård

Asa sockenråd har med anledning av försäljning av Asa Herrgård skickat in en skrivelse till Sveaskog. Andra företag och organisationer har på motsvarande sätt lämnat sina synpunkter på den kommande försäljningen.

Sveaskog har utsett en mäklare och ambitionen är att Herrgården ska säljas under våren.

 

Öppet brev angående försaljning av Asa Herrgard 2015